Pako, « Pako Tatau », Grenoble, France

© Tatau Awards 2013-2019